Táto stránka používa cookies, pre Váš lepší užívateľský zážitok. Viac informácií
Rozumiem

Ultranízkoenergetický dom

Dátum vytvorenia: 25.05.2018
 

Až 70% spotreby energie v budovách prislúcha vykurovaniu, 20% príprava teplej vody a 10% pripadá osvetleniu a ostatným spotrebičom. Ceny energií majú tendenciu rásť, preto je výhodné znižovať náklady na prevádzku tvorbou ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou potrebou energie. Cieľom je využívať zdroje efektívnejšie a zredukovať negatívny vplyv budov na životné prostredie. Návrhom energeticky nenáročných budov sa znižuje využitie energií ako aj tvorba negatívnych skleníkových plynov počas celého životného cyklu stavby. Náklady na prevádzku spomínaného domu sú však výrazne nižšie ako u bežných domov.

Všetky projekty rodinných domov z našej ponuky vám ponúkame v ultranízkoenergetickom štandarde a po roku 2020 budú projekty rodinných domov spĺňať hornú hranicu energetickej triedy A0, čo predstavuje budovy s takmer nulovou potrebou energie. Rodinné domy sú naprojektované v súlade s platnou normou STN 73 05 40 – 2012 a STN 730540-2/Z1. Celkové náklady na výstavbu rodinného domu v ultranízkoenergetickom štandarde sa navýšia o cca 10-15%, ale náklady na vykurovanie objektu môžu klesnúť až o 40 - 50% pri dôkladnej realizácii stavby.


Projekty našich rodinných domov spĺňajú ultranízkoenergetickú úroveň podľa STN 730540-2012:

 • Obvodová konštrukcia z izolačných tehlových blokov so zateplením (U 0,22 W/m2K)

 • Strešná konštrukcia s tepelnou izoláciou (U 0,1 W/m2K)

 • Strop nad vonkajším prostredím s tepelnou izoláciou (U 0,1 W/m2K)

 • Plastové okná s izolačným trojsklom s výplňou argónom príp. kryptónom (U 1,0 W/m2K)

 • Podlaha s tepelnou izoláciou (R≥2,5 m2K/W)

 • Rekuperácia vzduchu so spätným získavaním tepla 90%.

 • Energetické kritérium aj kritérium energetickej hospodárnosti sú splnené.

 • Zateplenie soklovej časti nad terénom a základov pod terénom.

 • Integrovanie obnoviteľných zdrojov energie do budovy.

 • Prakticky bez tepelných mostov.

 

Tepelnotechnický posudok (projektové energetické hodnotenie) je dokument, ktorý je povinnou súčasťou projektovej dokumentácie k žiadosti o stavebné povolenie. Projektant je povinný minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a výsledok energetického posudku uviesť v technickej správe projektovej dokumentácie. Projektovým hodnotením je určenie energetickej hospodárnosti budovy výpočtom podľa navrhovaných vstupných údajov. Pri tepelnotechnickom posúdení je tiež cieľom optimalizovať tepelnú obálku budovy tak, aby nebol niektorý článok v tepelnej obálke poddimenzovaný resp. predimenzovaný v porovnaní s ostatnými.
 

Možné technologické varianty pri rodinných domoch:

 • Tepelné čerpadlo (vzduch – voda) na vykurovanie a ohrev TÚV s prípadnou podporou fotovoltaiky na výrobu elektrickej energie

 • Kondenzačný kotol s prípadnou podporou solárnych panelov na ohrev TÚV

 • Súčasťou projektu je aj integrovanie krbov na drevo, peletky a iné obnoviteľné zdroje energie

 

Ing.Štefan Jurenka

Ekotop, s.r.o., 0915 418 407