Táto stránka používa cookies, pre Váš lepší užívateľský zážitok. Viac informácií
Rozumiem

Obchodné podmienky

 

Projekt typového rodinného domu, Doplnkový  projekt, Štúdiu na ÚR alebo Podrobný položkový rozpočet si môžete objednať osobne v našej spoločnosti, cez internet pomocou on-line formulára  na našej stránke www.promiprojekt.sk, prípadne prostredníctvom našich sprostredkovateľov.

V objednávke je nevyhnutné uviesť náležitosti objednávky - fyzická osoba uvedie meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu,  podnikateľsky subjekt zasa názov, sídlo alebo miesto podnikania IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené), adresu dodania, kontaktnú osobu (osoba zodpovedná za objednávku a prevzatie), jej meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail.

Po objednaní typového projektu rodinného domu je potrebné uhradiť preddavok / preddavkovú faktúru vo výške 150,- €.  Pri objednaní štúdie na ÚR alebo podrobného položkového rozpočtu nie je potrebné uhrádzať preddavok. 

Platbu preddavku  150,- € je potrebné realizovať výlučne bezhotovostne a to formou platobného príkazu (bankovým prevodom) alebo vkladom na tieto účty:

SLSP, a.s., číslo účtu: IBAN: SK56 0900 0000 0001 8983 0808, SWIFT:  GIBASKBX

ČSOB, a.s., číslo účtu: IBAN: SK04 7500 0000 0040 0155 8725, SWIFT: CEKOSKBX

Ak sa rozhodnete pre objednávku prostredníctvom internetovej stránky www.promiprojekt.sk nájdete tam všetky informácie potrebné k objednávke.

Objednávka typového projektu je akceptovaná pripísaním preddavkovej  platby na vyššie uvedené účty spoločnosti PROmiprojekt, s.r.o. . Odoslaním objednávky sa Kupujúci zaväzuje prevziať objednaný projekt a zaplatiť dohodnutú cenu.

Pri osobnom odbere projektu Vám bude na Váš e-mail zaslaná faktúra – daňový doklad . Projekt si môžete  prevziať v sídle našej spoločnosti až po úhrade zaslanej  faktúry. Faktúru je možné uhradiť výlučne bezhotovostne, prevodom na vyššie uvedené účty spoločnosti PROmiprojekt, s.r.o.

Pri odbere projektu na dobierku Vám projekt aj s faktúrou – daňovým dokladom pošleme prostredníctvom Slovenskej pošty a zaplatíte až pri doručení zásielky.

V prípade, ak si kupujúci neprevezme objednaný projekt do 30 dní od dohodnutého termínu dodania, považuje sa objednávka za stornovanú a bude mu vystavená zmluvná pokuta vo výške preddavku 150,- EUR za planografické práce.

Typový projekt rodinného domu štandardné dodávame do 10-tich pracovných dní od objednania projektu a uhradenia preddavku. Pri niektorých projektoch (napr. novinka....) sa termín dodania projektu môže v odôvodnených prípadoch predĺžiť, najviac však na 30 dní.

Po dohode je možné doručiť typový projekt rodinného domu expresnou dodávkou do 3 dní od uzavretia objednávky. Za expresnú dodávku projektu sa cena navýši o 15 %.

Firma PROmiprojekt, s.r.o. môže použiť databázu stavebníkov, ktorí si zakúpili typový projekt na marketingové účely. Kupujúci ma právo na základe písomnej žiadosti požiadať o vymazanie z tejto databázy.

Objednaním projektu vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami a so spracovaním vašich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň potvrdzujete správnosť údajov uvedených v objednávke. Obchodné podmienky a všetky podrobnejšie informácie ohľadom objednania a dodania typových projektov, doplnkových projektov, štúdie na ÚR, a podrobného položkového rozpočtu nájdete na www.promiprojekt.sk.