Page 7 - KATALOG_VIII_pdf
P. 7

staveBnÝ PoZeMok

    Výber stavebného pozemku je prvým a aj
    najdôležitejším rozhodnutím pred začatím
    samotnej výstavby rodinného domu.
    Je potrebné si uvedomiť, že nevyberáme
    iba stavebný pozemok, ale aj miesto, kde
    prežijeme významnú časť svojho života.
    Pri výbere by sme mali vedieť, ako vybrať
    vhodnú stavebnú parcelu, keďže nielen tvar
    a veľkosť pozemku významne podmieňuje
    kvalitu rodinného domu.
    Malé stavebné pozemky a parcely
    (do 400 m ) sú vhodné najmä na radovú
        2
    zástavbu. Ak uvažujete o samostatne
    stojacom menšom rodinnom dome, je
    dobré mať stavebný pozemok s veľkosťou
    cca 500 - 800 m . Pri výstavbe väčšieho
          2
    rodinného domu, príp. viacgeneračného
    domu alebo dvojdomu, je vhodné uvažovať
    o parcele min. 1 000 m . K danej ploche  svahovitosť pozemku, orientácia na svetové  všetkých správcov inžinierskych sietí.
             2
    pozemku musí, samozrejme, prislúchať aj  strany a dopravná dostupnosť služieb,  Nemenej dôležitými faktormi pri kúpe
    nejaká minimálna šírka pozemku. Ideálny je  obchodov a škôl. Nevýhodou nerovného  stavebného pozemku sú možnosť napojenia
    pomer šírky a dĺžky 2 : 3. Pri radovej zástavbe  terénu sú zvýšené náklady na realizáciu,  na verejnú komunikáciu, existujúce objekty
    sú šírky pozemkov 7 - 10 m. Pri individuálnej  zložitejšie zakladanie, úprava okolia  na pozemku, oplotenie, porast a pod. Dom by
    zástavbe sa odporúča min. šírka 15 m. Pri  a záhrady budovaním oporných múrov, terás  mal mať bezproblémový prístup, to znamená
    určovaní správnych rozmerov pozemku  a pod. Treba však zohľadniť aj orientáciu  najlepšie priamu príjazdovú komunikáciu
    netreba zabudnúť na to, že pri samostatne  svahu vzhľadom na svetové strany.  z verejnej komunikácie či ulice. Ak
    stojacich rodinných domoch (ak to nie je  Výhodné sú južné svahy, pretože severné sú  komunikácia vedie k stavebnej parcele cez
    územným plánom určené inak) nesmie byť  chladnejšie a menej osvetlené, čo ovplyvňuje  cudzí pozemok, treba túto skutočnosť vopred
    vzdialenosť medzi nimi menšia ako 7 metrov.  podmienky na presvetlenie domov  vyriešiť právom na používanie susedného
    V stiesnených pomeroch je možné znížiť ju aj  a náročnosť v dispozičnom rozmiestnení  pozemku na príjazd alebo spoluvlastníctvom
    na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien  obytných priestorov.    príjazdovej cesty.
    nie sú okná obytných miestností. Vzdialenosť  Pri výbere stavebnej parcely by sme mali
    rodinného domu musí byť minimálne 2 m  pamätať aj na hladinu spodnej vody, znalosť  Po overení všetkých technických
    od susedných parciel a 3 m od prístupovej  zloženia podložia i geologických podmienok,  parametrov pozemku, jeho pripojenia
    komunikácie.             a tým eliminovať riziko zvýšenia finančných  na komunikáciu a inžinierske siete
                       nárokov v prípade výstavby suterénu pod  v neposlednom rade nezabudnite na
    skôr ako sa rozhodnete kúpiť vybraný  hladinou spodnej vody alebo rodinného  overenie jeho právneho stavu. Nepodceňujte
    pozemok, požiadajte príslušnú obec, mesto  domu na navážke. Rovnako je vhodné poznať  nejasné právne vzťahy, nedoriešené
    alebo mestskú časť o územnoplánovaciu  prítomnosť radónu v podloží a uistiť sa, či  dedičstvá, resp. ak predávajúci nemá
    informáciu (UPI), či daný pozemok je vhodný  vaša stavebná parcela ma nízky stupeň jeho  aktuálne a kompletné informácie alebo
    na výstavbu rodinného domu. Získate tak  výskytu, aby sa mohol rodinný dom začať  nie je výlučným vlastníkom parcely, lebo
    presné informácie, na aké účely je pozemok  stavať bez problémov. V prípade stredného  práve toto môže byť zdrojom právnych
    v zmysle platného územného plánu určený,  stupňa výskytu je potrebné počítať  nedostatkov zamedzujúcich katastru,
    a zároveň podmienky výstavby vášho  s položením vhodnej izolácie zabezpečujúcej  aby vám po zakúpení pozemku vystavil
    rodinného domu. Získaním potrebných  protiradónovú ochranu. Ak ste zistili, že v danej list vlastníctva na vaše meno. Ak ste pred
    informácií zabezpečíte, aby výber projektu  lokalite je vysoký stupeň výskytu radónu,  zakúpením pozemku získali všetky potrebné
    správne zohľadnil odstupy stavby vzhľadom  finančné nároky na zamedzenie prestupu  právne informácie, overte si ich na katastri
    na okolitú výstavbu.         radónu do domu narastú a nemusí byť  vrátane ťarchy a všetkých vecných bremien,
    Každá obec a mesto má vypracovaný   ekonomicky a zdravotne vhodné parcelu kúpiť. vrátane tých, ktoré zabezpečujú dodržanie
    a schválený platný územný plán, ktorý                    ochranného pásma pre vedenie el. prúdu,
    komplexne ustanovuje zásady a regulatívy  Medzi hlavné faktory pri výbere  telekomunikačných sietí, vodných tokov,
    priestorového usporiadania a funkčného  pozemku patrí možnosť napojenia na  ochrany prírody či pamiatkovej starostlivosti.
    využívania územia obce. V danom územnom  inžinierske siete s dostatočnými kapacitami.  Ak narazíte na nejasnosti alebo otázky,
    pláne sú presne vymedzené územia a plochy  V inzercii deklarované „VIS“ (všetky  radšej ich vopred konzultujte s právnikom,
    určené na zástavbu rodinných domov.  inžinierske siete) nemusia spĺňať vaše  ktorý sa venuje tejto oblasti. Predídete tak
    Ďalšími dôležitými faktormi pri výbere  očakávania. Preto je potrebné získať písomné  právnym problémom a kúpa pozemku
    pozemku, na ktoré nesmieme zabudnúť, sú  súhlasy na napojenie uvažovanej stavby od  prebehne hladko.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12