Page 3 - KATALOG_VIII_pdf
P. 3

www.promiprojekt.sk
                         tel.:  +421 2 546 302 05
                         mobil: +421 911 152 886
                            +421 905 442 486
    PROmiprojekt, s. r. o.          e-mail: projekcia@promiprojekt.sk
    Lamačská cesta 45                promi@promiprojekt.sk
    841 03 Bratislava             web:  www.promiprojekt.sk

                                            Stavebniny PROmiprojekt
    Spolupracujúci SproStredkovatelia                        Zohor (areál PD), okr. Malacky

    predaja typových projektov                            mobil: +421 915 897 897, +421 905 442 486
                                            e-mail: stavebniny@promiprojekt.sk
                                               promi@promiprojekt.sk

     Banská Bystrica            nové ZáMky
     Ing. Marián Svrčok - SLOVING PROJEKT  Ing. Jozef Flimel -
     Javornícka 8, 974 11 Banská Bystrica  ADEMA project consulting s. r. o.    Fakturačné údaje
     tel.: +421 48 417 65 75, mobil: +421 903 517 359  Jantárová 10408/25, 940 02 Nové Zámky PROmiprojekt, s. r. o.
     e-mail: marian.svrcok@slovingprojekt.sk  mobil: +421 907 480 934       Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
                        e-mail: flimeljozef2@gmail.com     IČO: 35894431, IČ DPH: SK2021865439
     košice
     Ing. Jozef Rybár            šaMorín                 Bankové spojenie:
     Výstavby 2, 040 11 Košice       Ing. Ján Fašanga - PRIVILEG.SK, s.r.o.
     mobil: +421 905 117 601        Veterná 2283/43, 931 01 Šamorín     ČSOB, a.s.
     e-mail: rybarsk@atlas.sk        mobil: +421 905 769 912         IBAN: SK04 7500 0000 0040 0155 8725
                        e-mail: info@privileg.sk        SWIFT: CEKOSKBX
     Levice
     Ing. Jozef Kúdeľa - JK projekt     treBišov
     Kalnická cesta, 934 01 Levice     Ing. Juraj Danko            RODINNÉ DOMY VIII.
     mobil: +421 903 376 951        J. Kostru 1, 075 01 Trebišov      Autor: PROmiprojekt, s. r. o., Bratislava
     e-mail: jkprojekt@jkprojekt.sk     mobil: +421 918 188 196, +421 905 693 480  Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
                        e-mail: projekciadanko@gmail.com
     MaLacky
     Ing. arch. Martin Sládek        trenčín                 Vydavateľ: PROmiprojekt, s. r. o.
     Malé námestie 6, 901 01 Malacky    Ing. Peter Uher
     mobil: +421 903 342 522        T. Vansovej 2757/1, 911 08 Trenčín   Grafická úprava a distribúcia:
     e-mail: sladekpro@gmail.com      mobil: +421 902 911 134         JAGA GROUP, s. r. o.
                        e-mail: peter.uher78@gmail.com     Imricha Karvaša 2, 810 05 Bratislava 15
     Martin
     Mgr. Ľubica Babinská - ĽUBA      trnava                 Tlač: printio, s.r.o.
     kanc.: Vajanského nám. 3        Ing. Jozef Šulko
     (OD - FIX, 1.posch.) 036 01 Martin   Hraničná 22, 917 05 Trnava
     mobil: +421 905 960 241        mobil: +421 905 337 385         ISBN 978-80-971831-3-4
     e-mail: lubica.babinska@gmail.com   e-mail: sulko133@gmail.com
                                            Distribuovanie a kopírovanie akejkoľvek časti
     nitra                 ŽiLina                 katalógu je možné iba s písomným súhlasom
     Ing. Jiří Bárta - SOAR         Ing. Marián Franek -          firmy PROmiprojekt, s. r. o.
     951 43 Čakajovce 61          ADEN-SK, s.r.o.             Za jazykovú a gramatickú úpravu inzercie
     kanc.: Piaristická 1, 949 01 Nitra   Andreja Kmeťa 310/28, 010 01 Žilina   autor katalógu ani vydavateľ nezodpovedá.
     mobil: +421 910 577 830, +421 911 577 830  mobil: +421 905 871 614, +421 905 259 505
     e-mail: soarbarta@gmail.com      e-mail: aden@aden.sk
                                            © PROmiprojekt, s. r. o., 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8