Page 5 - KATALOG_VIII_pdf
P. 5

ZMeny tyPovéHo ProJektU,       ako typový projekt. Táto časť projektu  v sídle našej spoločnosti PROmiprojekt,
    ProJekt na MierU           je samostatná a individuálna pre každý  s.r.o., prípadne prostredníctvom našich
    V prípade, že si z rôznych dôvodov (napr.  pozemok a typ rodinného domu. Projekt  spolupracujúcich sprostredkovateľov
    svahovitý terén, atypický tvar parcely)  osadenia rodinného domu na pozemok  predaja typových projektov rodinných
    nevyberiete typový projekt rodinného domu  vám na požiadanie vypracujeme  domov.
    z katalógu, môžete využiť našu ponuku  prostredníctvom našich spolupracujúcich  Objednávka prostredníctvom online
    na vypracovanie úprav a zmien typového  sprostredkovateľov uvedených v kontaktoch  formulára uvedeného na internetovej
    projektu rodinného domu alebo vám   alebo si ho môžete dať vypracovať   stránke www.promiprojekt.sk je považovaná
    vypracujeme projektovú dokumentáciu na  projektantom v mieste vášho bydliska, ktorý  za riadne vyplnenú a záväznú vyplnením
    mieru prispôsobenú vašim podmienkam  má príslušné oprávnenie na projekčnú  všetkých povinných údajov a stlačením
    a požiadavkám. Cena, termín a rozsah  činnosť. Projekt osadenia rodinného domu  tlačidla „odoslať objednávku s povinnosťou
    prác bude stanovený na základe osobnej  na pozemok obsahuje sprievodnú správu,  platby“. Po odoslaní objednávkového
    dohody. Zmeny a úpravy typového projektu  súhrnnú technickú správu, celkovú situáciu  online formulára dostanete na e-mailový
    vám môže vypracovať aj váš projektant.  stavby v mierke 1 : 200, projekt prípojky  kontakt potvrdzujúcu správu, kde
    V takomto prípade vám na uvedené zmeny  vody a kanalizácie, projekt prípojky plynu  nájdete zhrnuté informácie o objednávke
    poskytneme bezplatne autorsky súhlas. a projekt prípojky NN.        a v prílohe preddavkovú faktúru vo výške
                                          250 € s DPH, ktorú ste povinný uhradiť.
    ProJekt osaDenia roDinnéHo      oBJeDnanie a DoDanie tyPovéHo     Objednávka je považovaná za záväznú až
    DoMU na PoZeMok            ProJektU roDinnéHo DoMU        po pripísaní preddavkovej platby 250 €
    Musí byť predložený spoločne s projektovou  Projektovú dokumentáciu typového  s DPH na bankový účet našej spoločnosti.
    dokumentáciou typového rodinného   rodinného domu, Doplnkový projekt, Štúdiu  Odoslaním objednávky prostredníctvom
    domu na stavebné povolenie. Z dôvodu  na ÚR a Podrobný položkový rozpočet  online formulára potvrdzujete, že ste sa
    rôznorodosti stavebných parciel, napojenia  s výkazom výmer si môžete objednať  oboznámili s obchodnými podmienkami
    na inžinierske siete a komunikácie nie  pomocou online formulára na našej webovej  uvedenými na našej webovej stránke
    je možné osadenie na pozemok riešiť  stránke www.promiprojekt.sk alebo osobne  www.promiprojekt.sk.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10