Page 6 - KATALOG_VIII_pdf
P. 6

umiestnenie stavby rodinného
    domu na pozemku
    Podmienky umiestnenia rodinného domu, jeho odstupové vzdialenosti od hraníc pozemkov a susedných stavieb určuje
    vyhláška č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Konkrétne ustanovenia nájdeme
    v paragrafe 6. Súčasťou regulatív sú aj minimálne vzdialenosti a odstupy stavieb od hraníc pozemkov a susedných stavieb
    a vzdialenosť stavby od komunikácie (uličná čiara). Všetky tieto údaje následne ovplyvnia výber projektu rodinného domu.


    odstupy medzi stavbami musia spĺňať  Stiesnené pomery môžu vyplývať napr.  podmienok stanovených územným plánom.
    urbanistické a architektonické požiadavky,  z nevhodnej polohy pozemku, jeho tvaru,  Uvedená vyhláška stanovuje i minimálnu
    požiadavky požiarnej bezpečnosti a denného  veľkosti, základových pomerov, konfigurácie  vzdialenosť priečelí budov od okraja
    preslnenia obytných miestností domu.  terénu, jeho sklonu a orientácie na  pozemnej komunikácie. Ak sú v priečelí
    Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou  svetové strany, negatívneho vplyvu už  budov okná obytných miestností,
    voľný priestor a na ich protiľahlých stenách  existujúcej okolitej zástavby, prípadne  musí byť ich odstup najmenej 3 metre.
    sú umiestnené okná z obytných miestností,  ochranných pásiem alebo iných obmedzení  Táto požiadavka neplatí pre budovy
    vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia  vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr.  umiestňované v stavebných medzerách
    ako 7 metrov. Zároveň platí, že od spoločných  ochrana zelene) a podobne.  radovej zástavby.
    hraníc pozemkov musia byť rodinné domy  Na hranici pozemku je dovolené stavať len  Vzájomné odstupy stavieb sa merajú na
    vzdialené viac ako 2 metre. V prípade  v prípade, ak ide o rekonštrukciu stavby,  najkratších spojniciach medzi vonkajšími
    stiesnených podmienok možno vzdialenosť  ktorá je už postavená na hranici. Pri  povrchmi obvodových stien, od hranice
    medzi rodinnými domami znížiť až na  novostavbách takúto stavbu povolí stavebný  pozemkov a od okrajov pozemnej
    4 metre, a to za podmienky, že v žiadnej  úrad, iba ak jej umiestnením nebude trvalo  komunikácie. Vystupujúce časti stavby sa
    z protiľahlých stien nie sú okná obytných  obmedzené užívanie susedného pozemku na  zohľadňujú, ak presahujú viac ako 1,5 metra
    miestností. V tomto prípade sa nevyžaduje  určený účel.           od obvodových stien stavby (balkón, terasa,
    dodržanie vzdialenosti 2 metrov od  Iné riešenia vzdialeností rodinných domov  rímsa).
    spoločných hraníc pozemkov. Ak je v takomto možno určiť iba na podklade výpočtov  Akékoľvek ďalšie informácie ohľadom
    prípade už na susednom pozemku postavený  a meraní preukazujúcich splnenie  umiestnenia stavby rodinného domu na
    rodinný dom na hranici, minimálny odstup  požiadaviek na vzájomné vzdialenosti  pozemku vám poskytnú na príslušnom
    stavby je 4 metre.          podľa uvedených predpisov alebo podľa  stavebnom úrade.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11