Page 4 - KATALOG_VIII_pdf
P. 4

typový projekt rodinného domu    Projektová dokumentácia typového rodinného domu je vyhotovená v 5 pare.
    Slúži na vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia a na
    výstavbu rodinného domu. Projektová dokumentácia typového rodinného
    domu je určená osobitne pre jedného odberateľa na základe jeho požiadaviek.
    V zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. môže byť podľa jednej projektovej
    dokumentácie postavený len jeden rodinný dom. Odberateľ je oprávnený
    použiť projektovú dokumentáciu výlučne na výstavbu jedného rodinného
    domu na mieste určenom v objednávke (konkrétne parcelné číslo stavebného
    pozemku) a nie je oprávnený projektovú dokumentáciu akýmkoľvek spôsobom
    rozmnožovať, spracovať, preložiť alebo iným spôsobom používať. Všetky typové
    projekty rodinných domov sú vypracované v energetickej triede A0.    Projekt typového rodinného domu    ProJekt ÚstreDnéHo kÚrenia,      a výsledné sumy dodávok a prác. Je možné si
    obsahuje:               vetranie s rekUPerácioU        ho doobjednať iba k zakúpenému typovému
                       Obsahuje technickú správu, výkresy   projektu za zvýhodnenú cenu 50 € s DPH.
    ProJekt arcHitektÚry         rozvodov ústredného kúrenia, rozmiestnenia
    Obsahuje sprievodnú a technickú správu,  vykurovacích telies, schému zapojenia  DoPLnkové ProJekty
    projekt protipožiarneho zabezpečenia  plynového kondenzačného kotla (pre  K typovému projektu rodinného domu je
    stavby, projektové energetické hodnotenie,  plynofikovaný dom) alebo tepelného čerpadla možné si doobjednať za zvýhodnenú cenu
    výkresy - základy, pôdorysy, zvislé rezy, krov,  (pre elektrifikovaný dom) a výpis materiálu.  50 € s DPH projektovú dokumentáciu
    rezy krovu, pohľady, detaily, a kompletné  Súčasťou projektu ústredného kúrenia je aj  garáže, dvojgaráže, žumpy alebo záhradného
    výpisy výrobkov a výkazy materiálov.  projekt núteného vetrania s rekuperáciou. domčeka. Bez predchádzajúceho objednania
    Výkresy sú spracované v mierke 1 : 50,                    projektovej dokumentácie typového
    detaily v mierke 1 : 10.       ProJekt ZDravotecHniky         rodinného domu je možné tieto projekty
                       Obsahuje technickú správu, výkresy   zakúpiť za jednotnú cenu 250 € s DPH.
    ProJekt statiky            vnútorných rozvodov vody a kanalizácie,
    Obsahuje technickú správu, výkresy  zvislé schémy a výpis materiálu na   štÚDia na Úr
    skladby stropov, výkresy tvaru stropných  jednotlivé inštalácie.      Zahŕňa podrobnejší prehľad o typovom
    dosiek, výkresy výstuže, prekladov, vencov,                 rodinnom dome oproti informáciám
    výkres tvaru a výstuže schodiska, výkazy  ProJekt DoMovéHo PLynovoDU    v katalógu a zároveň slúži ako podklad
    materiálov a výrobkov.        Obsahuje technickú správu, výkresy   pre územné konanie. Obsahuje technickú
                       vnútorných rozvodov plynu, zvislé schémy  správu, výkresy pôdorysov jednotlivých
                       a výpis materiálu.           podlaží, zvislý rez, pohľady (mierka 1 : 100)
                                          a podklady pre správne vypracovanie
                       ProJekt eLektroinštaLácie       situačného plánu (mierka 1 : 200).
                       Obsahuje technickú správu, výkresy   Cena Štúdie na ÚR je 50 € s DPH.
                       uzemnenia, rozvodov zásuvkovej a svetelnej
                       elektroinštalácie, bleskozvod, slaboprúdové
                       rozvody, schému domového rozvádzača
                       a výpis materiálu.

                       Projekt typového rodinného domu
                       neobsahuje:
                        podrobný položkový rozpočet a výkaz
                        výmer (je možné doobjednať)
                        projekt osadenia rodinného domu na
                        pozemok a prípojky inžinierskych sietí


                       PoDroBnÝ PoLoŽkovÝ roZPočet
                       a vÝkaZ vÝMer
                       Nie je povinná súčasť typového projektu
                       rodinného domu. Predstavuje súhrn všetkých
                       prác a materiálov, ich jednotkové ceny
   1   2   3   4   5   6   7   8   9