Obsah typového projektu rodinného domu

Obsah typového projektu rodinného domu obsahuje projekt architektúry, statiky, ústredného kúrenia, zdravotechniky, plynovodu, elektroinštalácie.


Projektová dokumentácia typového rodinného domu je vyhotovená v 5 pare.

Pare č. 1, 2, 3 slúži na vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia a pare č. 4, 5 slúži na výstavbu rodinného domu. Projektová dokumentácia typového rodinného domu je určená osobitne pre jedného odberateľa na základe jeho požiadaviek. V zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. môže byť podľa jednej projektovej dokumentácie postavený len jeden rodinný dom. Odberateľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výlučne k výstavbe jedného rodinného domu na mieste určenom v objednávke (konkrétne parcelné číslo stavebného pozemku) a nie je oprávnený projektovú dokumentáciu akýmkoľvek spôsobom rozmnožovať, spracovať, preložiť alebo iným spôsobom používať.

 

Všetky typové projekty rodinných domov sú vypracované v ultranízkoenergetickom štandarde v energetickej triede A0.

 

Projekt typového rodinného domu obsahuje:

 

PROJEKT ARCHITEKTÚRY

Obsahuje sprievodnú a technickú správu, projekt protipožiarneho zabezpečenia stavby, projektové energetické hodnotenie, výkresy – základy, pôdorysy, zvislé rezy, krov, rezy krovu, pohľady, detaily, a kompletné výpisy výrobkov a výkazy materiálov. Výkresy sú spracované v mierke 1:50, detaily v mierke 1:10.

 

PROJEKT STATIKY

Obsahuje technickú správu, výkresy skladby stropov, výkresy tvaru stropných dosiek, výkresy výstuže, prekladov, vencov, výkres tvaru a výstuže schodiska, výkazy materiálov a výrobkov.

 

PROJEKT ÚSTREDNÉHO KÚRENIA, VETRANIE S REKUPERÁCIOU

Obsahuje technickú správu, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, rozmiestnenia vykurovacích telies, schému zapojenia plynového kondenzačného kotla (pre plynofikovaný dom) alebo tepelného čerpadla (pre elektrifikovaný dom) a výpis materiálu. Súčasťou projektu ústredného kúrenia je aj projekt vetrania s rekuperáciou.

 

PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY

Obsahuje technickú správu, výkresy vnútorných rozvodov vody a kanalizácie, zvislé schémy a výpis materiálu pre jednotlivé inštalácie.

 

PROJEKT DOMOVÉHO PLYNOVODU

Obsahuje technickú správu, výkresy vnútorných rozvodov plynu, zvislé schémy a výpis materiálu.

 

PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE

Obsahuje technickú správu, výkresy uzemnenia, rozvodov zásuvkovej, svetelnej elektroinštalácie, bleskozvod, slaboprúdové rozvody, schému domového rozvádzača a výpis materiálu.

 

Projekt typového rodinného domu neobsahuje (možnosť doobjednať):

 • výkaz výmer a podrobný položkový rozpočet

 • projekt osadenia rodinného domu na pozemok a prípojky inžinierskych sietí

 • heluz.png
 • stavmat.png
 • isover.png
 • buderus.png
 • csob.png
 • schiedel.png
 • xella.png
 • porfix.png
 • kontrakting.png
 • wieneberger.png
 • bramac.png
 • rigips.png
 • baumit.png
 • velux.png
 • schneider.png
 • inels.png
 • elid-air.png
poradime-vam