Projekt osadenia rodinného domu

 

Projekt osadenia rodinného domu musí byť predložený spoločne s projektom typového rodinného domu na stavebné povolenie. Tento projekt rešpektuje príslušné územné rozhodnutie (ak bolo vydané) pre daný stavebný pozemok a odstupové vzdialenosti od susedných pozemkov. Z dôvodu rôznorodosti stavebných parciel, napojenia inžinierskych sietí a komunikácií nie je možné osadenie na pozemok riešiť ako typový projekt. Táto časť projektu je samostatná a individuálna pre každý pozemok a typ rodinného domu. Tento projekt Vám na požiadanie vypracujeme, alebo si ho môžete dať vypracovať naším obchodným zastupcom, prip. projektantom v mieste Vášho bydliska, ktorý má príslušné oprávnenie na projekčnú činnosť,

Pre správne vypracovanie projektu osadenia rodinného domu na pozemok je potrebné predložiť projektantovi nasledovné podklady:

- výpis z katastrálnej mapy

- geodetické zameranie polohopisu a výškopisu pozemku vrátane jestvujúcich sietí v digitálnej forme (.dwg, .dxf, .dgn)

- hydrogeologický prieskum (ak bol spracovaný).

Projekt osadenia rodinného domu obsahuje sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, celkovú situáciu stavby v mierke 1:200, projekt prípojky vody a kanalizácie, projekt prípojky plynu a projekt prípojky NN.

Zbierka zákonov č. 532/2002, § 6 Odstupy stavieb

 1. Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia.
 2. Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel.
 3. Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m.
 4. V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností, v týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc pozemkov podľa odseku 3.
 5. Iné riešenia vzdialeností rodinných domov, ako sú ustanovené v odsekoch 3 a 4, možno určiť iba na podklade výpočtov a meraní preukazujúcich splnenie požiadaviek na vzájomné vzdialenosti podľa odseku 1 alebo podľa územného plánu zóny.
 6. Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie, táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby.
 7. Vzájomné odstupy a vzdialenosti treba merať na najkratších spojniciach medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien, ďalej od hraníc pozemkov a okrajov pozemnej komunikácie. Vystupujúca časť stavby sa zohľadňuje, ak vystupuje viac ako 1,50 m od steny.
 
 
 • heluz.jpg
 • logo-stavmat.jpg
 • isover.jpg
 • buderus-aktualne-logo-75-75.jpg
 • csob_logoclaim-cmyk.jpg
 • schiedel_logo_2014_int_300dpi_rgb.jpg
 • xella-300-plus-140.jpg
 • logo-pfx.PNG
 • kontrakting-130-originalu.jpg
 • wienerberger.jpg
 • logo-bmi-bramac.JPG
 • rigips_logotype_cmyk.jpg
 • baumit.jpg
 • velux.jpg
 • schneider.jpg
 • inels.jpg
 • logo-elid-air-3-model-vs2.png
 • 1-jap-barevne-70percent.jpg
 • logo-bmi-icopal.JPG
 • abb_logo_print_cmyk-70-percent-velkosti.jpg
 • knauf_3-percent.jpg
 • geberit.jpg
 • hevolta_male-cierne.jpg