Postup vydania stavebného povolenia

Dátum vytvorenia: 17.12.2021
 

Projektová dokumentácia je len časťou dokumentácie, ktorú stavebník potrebuje na výstavbu rodinného domu. Stavebné povolenie je nezriedka spájané s mnohými otázkami stavebníka ako napr. "čo všetko potrebujem pred stavbou domu,záhradného domčeka, garáže" alebo "koľko trvá vybavenie a aký je postup pre získanie povolenia. Radi by sme Vás oboznámili s ďalšími postupmi a obmedzeniami, s ktorými sa stretnete ešte pred tým ako začne samotná stavba vášho domu.

   Rozhodujúcim faktorom pri výbere projektu je vlastníctvo pozemku, ktorý je vhodný na výstavbu rodinného domu. O tom či Váš pozemok je určený na výstavbu rodinného domu, je nutné sa dopredu informovať na obecnom resp. mestskom úrade – stavebnom oddelení v mieste budúcej výstavby. Po zistení vhodnosti Vášho budúceho pozemku, môžete pristúpiť k výberu projektu rodinného domu. Tu si môžete vybrať z dvoch možností. Typový projekt z katalógu, alebo individuálny projekt rodinného domu. Každá z týchto variant má svoje pre a proti. Typové projekty sú vypracované skúsenými autormi, ktorí majú bohaté skúsenosti s navrhovaním a projektovaním rodinných domov. V ponuke máte široký výber domov rôznych tvarov a veľkostí za prijateľnú  cenu a v krátkej dodacej lehote. Katalógové projekty neobsahujú osadenie rodinného domu na konkrétny stavebný pozemok a projekty prípojok inžinierskych sietí ako sú: prípojka vody, kanalizácie, plynu a elektro prípojka. Táto časť projektu musí byť vypracovaná k typovej projektovej dokumentácii. V prípade dohody  Vám túto časť projektu zabezpečíme, alebo ju môže vypracovať  ľubovoľný architekt, projektant s oprávnením na projekčnú činnosť. Vybraný typový projekt ešte pred jeho zakúpením je vhodné si nechať odsúhlasiť na príslušnom stavebnom úrade. Osadenie projektu na pozemok musí byť v súlade s podmienkami a regulatívmi určenými územným plánom. Jednotliví pracovníci na oddeleniach výstavby svoje lokality dobre poznajú, a tak už pri prvej návšteve úradu zistíte aké sú Vaše možnosti a obmedzenia.

   Pokiaľ patríte k náročnejším zákazníkom a chcete, aby Váš dom bol originálny podľa vlastných predstáv, nechajte si vypracovať individuálny projekt. Pri tomto projekte je veľmi dôležitá súčinnosť architekta (projektanta) a investora. Vypracovanie individuálneho projektu trvá oveľa dlhšie, a aj cena je neporovnateľne vyššia ako pri typovom projekte. Závisí najmä od veľkosti domu a jeho celkových rozpočtových nákladov. Aj individuálny projekt musí byť vypracovaný v súlade s územným plánom.

   Vydávanie stavebných povolení na výstavbu rodinného domu upravuje zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /tzv. stavebný zákon/, v znení neskorších predpisov a jeho novela č. 237/2000, ktorá priniesla niektoré pozitívne zmeny týkajúce sa zjednodušenia tohto procesu. Zmena nastala najmä pri jednoduchých  stavbách, pri ktorých je možné zlúčiť územné a stavebné konanie. Prevažná väčšina rodinných domov spadá pod tieto jednoduché stavby. Zlúčenie územného a stavebného konania je možné iba v prípade, ak je daný  pozemok určený na výstavbu rodinného domu. V opačnom prípade musí byť najskôr podaná žiadosť na územné rozhodnutie a až po schválení umiestnenia stavby v územnom konaní môžete podať žiadosť o stavebné povolenie. Medzi ďalšie zmeny treba napríklad spomenúť novelu 254/2015 kde bola časovo a legislatívne obmedzená dodatočná legalizácia čiernych stavieb. Ďalej by sme radi upozornili na vyhlášku Ministerstva životného prostredia SR č.532/2002 Z.z z 8.júla 2002 na § 6, kde sa uvádzajú odstupy stavieb, ktoré môžu byť príčinou nezhôd medzi susedmi.

   Žiadosť o stavebné povolenie podáva stavebník, poprípade ním splnomocnená osoba na príslušný stavebný úrad v mieste výstavby. Stavebné úrady už spravidla poskytujú hotové tlačivá na žiadosť o stavebné povolenie, ktoré stavebník musí vyplniť a k žiadosti doložiť ako prílohu nasledujúce údaje a dokumenty: Meno a priezvisko, adresu stavebníka, miesto výstavby, číslo parcely, list vlastníctva, zoznam účastníkov stavebného konania a ich adresy, 2x kompletná projektová dokumentácia aj s osadením stavby a prípojkami inžinierskych sieti. Ku žiadosti ďalej treba priložiť záväzné stanovisko obce
k zamýšľanej výstavbe a vyjadrenia dotknutých organizácii ako sú: vodárne a kanalizácie, plynárne, energetické rozvodné  závody, telekomunikácie a iné dotknuté organizácie. Pri realizácii stavby svojpomocne je potrebné k stavebnému povoleniu priložiť prehlásenie stavebného dozoru. Pri výstavbe na kľúč stačí uviesť dodávateľa stavby s kópiou jeho oprávnenia na stavebnú činnosť.

   Po preskúmaní žiadosti a dodaných príloh stavebný úrad zaháji stavebné konanie. Oznámenie o zahájení stavebného konania pošle všetkým účastníkom konania a dotknutým organizáciám. Účastníkmi stavebného konania sú: Investor, obec (mesto), vlastníci susedných nehnuteľnosti, projektant, stavebný dozor. Ak žiaden z účastníkov konania nemá proti navrhovanej stavbe oprávnené požiadavky a pripomienky, stavebný úrad vydá stavebné povolenie. Stavbu je možné začať realizovať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Začatie stavebných prác je potrebné písomne oznámiť stavebnému úradu. Pokiaľ v termíne do 24 mesiacov nezačne stavebník s výstavbou, stavebné povolenia stráca svoju platnosť.

 

 
 
 • heluz.jpg
 • logo-stavmat.jpg
 • isover.jpg
 • buderus-aktualne-logo-75-75.jpg
 • csob_logoclaim-cmyk.jpg
 • schiedel_logo_2014_int_300dpi_rgb.jpg
 • xella-300-plus-140.jpg
 • logo-pfx.PNG
 • kontrakting-130-originalu.jpg
 • wienerberger.jpg
 • logo-bmi-bramac.JPG
 • rigips_logotype_cmyk.jpg
 • baumit.jpg
 • velux.jpg
 • schneider.jpg
 • inels.jpg
 • logo-elid-air-3-model-vs2.png
 • 1-jap-barevne-70percent.jpg
 • logo-bmi-icopal.JPG
 • abb_logo_print_cmyk-70-percent-velkosti.jpg
 • knauf_3-percent.jpg
 • geberit.jpg
 • hevolta_male-cierne.jpg