Táto stránka používa cookies, pre Váš lepší užívateľský zážitok. Viac informácií
Rozumiem

Odstupové vzdialenosti stavieb

 

 

Odstupové vzdialenosti stavieb domov

Podmienky umiestnenia rodinného domu, jeho odstupové vzdialenosti od hraníc pozemkov a susedných stavieb určuje vyhláška č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Konkrétne ustanovenia nájdeme v paragrafe 6.  Súčasťou regulatív sú aj minimálne odstupy stavieb od hraníc pozemkov a susedných stavieb a vzdialenosť stavby od cesty (uličná čiara). Všetky tieto údaje následne ovplyvnia výber projektu stavby.Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany 

pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia. Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor a sú na protiľahlých stenách domov umiestnené okná z obytných miestností, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 metrov. Zároveň platí, že od spoločných hraníc pozemkov musia byť rodinné domy vzdialené viac ako 2 metre.  V prípade stiesnených podmienok možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 metre a to za podmienky, že v žiadnej z protiľahlých stien nie sú okná obytných miestností. V tomto prípade sa nevyžaduje dodržanie vzdialenosti  dvoch metrov od spoločných hraníc pozemkov. (ods. 4) Ak je v takomto prípade už na susednom pozemku postavený rodinný dom na hranici, minimálny odstup stavby je 4 metre.


Stiesnené pomery môžu vyplývať napr. z nevhodnej polohy pozemku, jeho tvaru, veľkosti, základových pomerov, konfigurácie terénu, jeho sklonu a orientácie k svetovým stranám, negatívneho vplyvu už existujúcej okolitej zástavby, prípadne ochranných pásiem alebo iných obmedzení vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. ochrana zelene) a podobne.

Na hranici pozemku je dovolené stavať len ak sa jedná o rekonštrukciu stavby, ktorá je už postavená na hranici. U novostavieb takúto stavbu povolí stavebný úrad iba ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel.
Posledný odsek stanovuje, že iné riešenia vzdialeností rodinných domov možno určiť iba na podklade výpočtov a meraní preukazujúcich splnenie požiadaviek na vzájomné vzdialenosti (podľa odseku 1) alebo podľa územného plánu zóny.
Zákon stanovuje i minimálnu vzdialenosť priečelí budov od okraja pozemnej komunikácie. Ak sú v priečelí budov okná obytných miestností, musí byť ich odstup najmenej 3 metre. Táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby.

Ako zmerať vzájomné odstupy?
Vzájomné odstupy stavieb sa merajú na najkratších spojniciach medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien, od hranice pozemkov a od okrajov pozemnej komunikácie. Vystupujúce časti stavby sa zohľadňujú ak presahujú viac ako 1,5 metra od obvodových stien stavby (ods. 7). Môže to byť balkón, terasa, rímsa, striešky na prekrytie vstupu a podobne. Za vystupujúcu časť stavby sa nepovažuje obvodová stena, ktorá má členitý pôdorys.

Skôr ako sa rozhodnete kúpiť vybraný pozemok, požiadajte príslušnú obec alebo mestskú časť o vydanie územnoplánovacej informácie pre daný pozemok. Získate tak presné informácie na aké účely je pozemok v zmysle platného územného plánu určený a zároveň podmienky výstavby vášho domu. Získaním potrebných informácií zabezpečíte, aby výber projektu správne zohľadnil odstup stavby vzhľadom na okolitú výstavbu. Ak potrebujete ďalšie informácie ohľadom odstupu stavby vášho domu na pozemku, overte si ich na príslušnom stavebnom úrade, aby ste správne postupovali od samého začiatku.